Tư vấn lập di chúc

0₫

Mô tả

Để giúp khách hàng lập di chúc theo đúng quy định của pháp luật và mong muốn của người để lại tài sản, Công ty Tâm Luật hỗ trợ tư vấn về hình thức di chúc, nội dung di chúc, các quyền và nghĩa vụ liên quan đến việc lập di chúc, chỉ định người thừa kế, người bị truất quyền hưởng di sản, cách phân định phần di sản cho từng người thừa kế, thủ tục gửi giữ, công bố di chúc…

Bình luận

Sản phẩm khác