Tư vấn pháp luật về hợp đồng

0₫

Mô tả

Thương thảo, ký kết và thực hiện hợp đồng là một hoạt động quan trọng của bất kỳ doanh nghiệp, cá nhân nào, bởi hợp đồng là cơ sở làm phát sinh cũng như chấm dứt quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia giao dịch. Tuy nhiên, trên thực tế, các vấn đề liên quan đến hợp đồng vẫn chưa được các doanh nghiệp cũng như cá nhân quan tâm đúng mức. Chính điều này đã tạo mầm mống cho những tranh chấp phát sinh. Đến với Công ty Tâm Luật, chúng tôi sẽ trợ giúp khách hàng thực hiện các công việc liên quan nhằm hạn chế tối đa rủi ro, bảo vệ tốt nhất quyền lợi của khách hàng như:

+Tham gia đàm phán, thương thảo để thực hiện ký kết hợp đồng cùng doanh nghiệp;
+Thẩm định các nội dung trong bản dự thảo hợp đồng của doanh nghiệp với các đối tác theo các yêu cầu của doanh nghiệp và theo qui định của pháp luật;
+Soạn thảo tư vấn hợp đồng trên cơ sở các yêu cầu của doanh nghiệp và theo qui định của pháp luật, đảm bảo tối đa quyền lợi của khách hàng và cân bằng lợi ích của các bên trong hợp đồng;
+Tư vấn pháp lý các vấn đề liên quan khác trên cơ sở các qui định của pháp luật về hợp đồng theo yêu cầu của doanh nghiệp.
+Tư vấn và soạn thảo các nội dung khác trên cơ sở các qui định của pháp luật về hợp đồng như điều khoản thanh toán, phạt hợp đồng, luật áp dụng, cơ quan tài phán...

Bình luận

Sản phẩm khác